Toegevoegd aan uw winkelmandje
0 € incl.btw
< Verder winkelen
Winkelmandje
Bestelling afronden
Contact 0

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Naar uw account
Zoeken
+31 (0)46 458 68 99 info@furandfashion.nl
By Rademakers

Atelier Rademakers est. 1965

-x-x-x-x-

Rademakers en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij werken aan duurzame kleding en textiel van de toekomst.

Rademakers, handelend onder het merk: ‘RademakersFF’, heeft het Convenant Duurzame Kleding en Textiel,  reeds in 2016 ondertekend. Dit sloot aan bij het bij ons al lang bestaande streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en te werken aan de duurzame kleding en textiel van de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat onze producten onder eerlijke en goede omstandigheden worden gemaakt en geleverd. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel was voor ons een uitgelezen kans om onze ambitie in deze verder te intensiveren en professionaliseren. Niet alleen om middels het Convenant en haar partners ons eigen MVO beleid vorm te geven maar ook om binnen dit Convenant een actieve rol te spelen omtrent de vraagstukken wat de duurzame mode van de toekomst is.

In onze optiek is het gebruik van natuurlijke materialen, zoals leer & bontvachten, onmisbaar voor duurzame mode. Het toenemend gebruik van alternatieven, zoals imitatie-bont juist niet. Deze op oliebasis geproduceerde vezels zijn zeer milieu-verontreinigend, breken niet af en eindigen uiteindelijk als micro plastics in het milieu. Leer en bont is daartegen volledig biologisch afbreekbaar. Een onlangs gepubliceerd rapport door het prestigieuze Belgische onderzoeksinstituut, Organic Waste Systems, gaf aan dat bont net zo snel afbreekt als bladeren van de boom, in tegenstelling tot plastic bont dat geheel niet afbreekt. Daarnaast heeft bont een levensduur van tot wel vijfentwintig jaar en kan meerdere keren gerecycled worden.  Het is daarmee bij uitstek een materiaal dat aansluit bij het evolueren van ´fast fashion´ naar ´slow fashion´.

Duurzaamheid  is geen tijdelijke maar een duurzame inspanning. We houden rekening met de natuur, wanneer we het ene materiaal boven het andere kiezen; en wanneer we beslissen waar  en welke ateliers onze jassen en accessoires maken. Rademakers leunt niet genoegzaam  achterover en denkt dat wat we nu doen goed genoeg is. Wij werken permanent aan verbeteringen door zo milieuvriendelijk als mogelijk te produceren; door jassen te vervaardigen die generaties lang meegaan; door strikte normen te stellen aan onszelf en onze leveranciers; en door meer mensen kennis te laten maken met deze natuurlijke grondstoffen  en de talloze voordelen ervan. Veel mensen komen met een gedragen bontmantel van jaren oud. Zo’n jas wordt helemaal uit elkaar gehaald, gestript  dus, en dan weer van begin af aan, weer naar de nieuwste trends geremodelleerd en vervaardigd naar de wensen , de trends van de klant. Er komen geen nieuwe grondstoffen aan te pas. Haar jas wordt eigenlijk gerecycled.

Wat betekent het Convenant concreet voor ons ?

Het Convenant verplicht ons serieus onderzoek te doen binnen onze productieketen naar risico´s omtrent onder andere mensenrechten,  dierenwelzijn en milieu. Met deze zogenaamde ´due diligence´ brengen wij deze risico´s in kaart en maken wij voor elk jaar een plan van aanpak om verbeteringen te realiseren. Als onderdeel van dit plan geven wij ook jaarlijks de gegevens door aan het Secretariaat van het Convenant, van de locaties in de wereld waar wij, naast ons eigen atelier, produceren en/of kleding en materialen inkopen.  Wij letten er op dat deze locaties in Europa liggen. Hetgeen ook voor 95 % is gerealiseerd.

In het plan van aanpak leggen wij vast hoe we bij RademakersFF werken aan verbetering van de omstandigheden in de keten. Dit plan wordt door het Convenant beoordeeld. RademakersFF werkt binnen het Convenant Kleding en Textiel  samen met een grote groep bedrijven, maatschappelijke organisaties, branche organisaties, vakbonden en rijksoverheid om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen.

Wat zijn voor ons de belangrijkste risico´s?

De Partijen in het Convenant hebben in onderling overleg negen specifieke thema’s geïdentificeerd die op dit moment op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen prioriteit verdienen van in Nederland actieve bedrijven in de kleding- en textielsector. Deze thema’s zijn, in willekeurige volgorde: 

 1. Discriminatie en gender;
 2. Kinderarbeid;
 3. Gedwongen arbeid;
 4. Vrijheid van vakvereniging;
 5. Leefbaar loon;
 6. Veiligheid en gezondheid werkplek;
 7. Grondstoffen;
 8. Watervervuiling en gebruik chemicaliën, water en energie;
 9. Dierenwelzijn.

Onze collectie wordt  voor 95 % in Europa geproduceerd, waarvan 42 % in het  eigen atelier in Sittard. De Europese landen waar onze toeleveranciers zich bevinden, worden algemeen gekenmerkt met een laag risico profiel op de eerste 6 sociale thema’s. Rademakers vertrouwt erop dat bestaande wet en regelgeving in deze Europese landen nageleefd en gehandhaafd wordt. Hiermee worden de risico’s op zes thema’s in deze naaiateliers voldoende afgedekt. Vandaar dat deze een lage prioriteit krijgen met betrekking tot het inventariseren van de risico’s in de keten. Onze aandacht gaat vooral uit naar dierenwelzijn en milieu-aspecten. Dierenwelzijn heeft voor ons de grootste prioriteit.

Vanuit deze kernwaarden dienen we onze relaties met dieren te baseren op een gedeeld ethisch kader: 

 • we respecteren de individuele integriteit van elk dier
 • als we nemen van de natuur, oogsten we alleen het natuurlijk overschot dat de natuur ons biedt: we zullen nooit het voortbestaan van een soort of het natuurlijk evenwicht in gevaar brengen
 • dieren die worden gehouden buiten hun natuurlijke (voormalige) leefomgeving (landbouwhuisdieren, gezelschapdieren etc) “ wild- half wild of gedomesticeerd” zullen altijd een dierwaardig bestaan en goed welzijn worden gegarandeerd op basis van de Vijf Vrijheden en indien van toepassing humane dodingsmethoden.
 • in het geval dat het dierenwelzijn in het geding is dient een ethische afweging te worden gemaakt, alsmede een afweging op basis van het menselijk nut tegenover het dierlijk lijden. Het menselijk nut dient het dierlijk lijden ruimschoots te overtreffen.
 • het beoordelen van de invloed van mensen op dierenwelzijn en de natuur dient altijd gebaseerd te zijn op gedegen wetenschappelijk onderzoek.
 • dierenwelzijnswetgeving dient betrekking te hebben op alle dieren en sommige dieren te discrimineren (bijvoorbeeld plaagdieren).
 • ethische afwegingen over het gebruik van dieren dienen consistent te zijn en niet gebaseerd op willekeur.​  

Onze vijf morele principes

 1. Wij zijn voorstander van een samenleving waarvan het gebruik van dieren voor menselijke doeleinden mogelijk is voor voeding, kleding, gezelschap, sport of wetenschappelijk onderzoek.
 2. Wij erkennen onze morele verantwoordelijkheid dat onze verhouding tot dieren en de natuur betekent dat indien we een menselijke belang dienen ook tegelijkertijd het belang van het dier, de natuur en de aarde altijd dienen te respecteren. Onze kernverantwoordelijkheid is duurzaam handelen. 
 3. Wij vinden het een fundamenteel moreel recht om zelf op basis van vrije keuze onze relaties met dieren in een moderne democratie te bepalen. Dit recht dient te worden verankerd in een gedeeld ethische startpunt waarvan dierenwelzijn het belangrijkste onderdeel is. Het is aan de overheid om de wettelijke kaders voor dierenwelzijn te scheppen zodat in onze relaties met dieren, een dierwaardig bestaan en dierenwelzijn zijn gegarandeerd. Het is niet aan de overheid om zich in een verdere morele afweging van ieder individu afzonderlijk te mengen. Vlees eten mag voor de een gezien worden als eerste levensbehoefte voor de vegetarier is dat allerminst het geval. Bont wordt door de een gezien als luxe door de ander als de meest duurzame bescherming tegen de kou door de natuurlijke eigenschappen en de gebruiksduur van twintig jaar.
 4. Naast het belang van dierenwelzijn erkennen we dat een gezamenlijk ethisch startpunt voor duurzaam handelen ook het volgende omvat: alleen oogsten van overvloed, humane dodingsmethoden, belangenafweging mens/dier als welzijn wordt geschaad, beoordeling van onze invloed op dier en mens alleen op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek, alle dieren tellen mee en morele consistentie in plaats van willekeur. 
 5. Wij respecteren de verschillende morele opvattingen over het gebruik van dieren in onze samenleving gebaseerd op geschiedenis, religie, cultuur en traditie. Wij zetten ons in voor een onderling verdraagzame samenleving gebaseerd op openheid en transparantie, die de belangen van mens en dier dient.

Waar komen onze materialen vandaan?

RademakersFF verkoopt in haar zaak in Sittard-NL aan de consument Luxury Coats en Accesoires, kortom outerwear. De collectie is hoofdzakelijk vervaardigd van de natuurlijke materialen, leder, bont en lammy. Leder en lam zijn restproducten van de vleesconsumptie. Bont is afkomstig van drie bronnen: Restproducten vleesconsumptie ( bv konijn), restproducten natuurregulatie (bv roodvos, wasbeer, bisam, opossum), pelsdierenhouderijen (bv nerts, vos).Wij gebruiken daar waar mogelijk gecertificeerde dierenhuiden van erkende certificeringsystemen die in lijn zijn met onze vijf morele uitgangspunten. In de bijlagen zijn de certificeringssystemen opgenomen met welke wij werken en waarmee we garantie op dierenwelzijns- en milieunormen willen borgen.

Due diligence

Due diligence  betekent: met ‘gepaste zorgvuldigheid/nauwkeurigheid’,  risico management. Het betekent kritisch naar je eigen organisatie kijken en risico´s in kaart brengen. Bij onze due dilligence worden de OESO-richtlijnen in acht genomen. Dit is niet een eenmalig proces en vraagt voortdurend onze aandacht. Het kost tijd om tot de juiste werkwijze te komen en om de organisatie en processen binnen ons bedrijf  aan te passen. Dat maakt het noodzakelijk om scherp prioriteiten te stellen en de aandacht en inzet te richten op activiteiten die echt een verschil kunnen maken. In de praktijk betekent dit dat we permanent in dialoog zijn met onze toeleveranciers over hun productiemethoden en de daaraan verbonden risico´s. Rademakers vraagt onder andere naar de bron van het dierlijke materiaal, waar het dierlijke materiaal geproduceerd wordt en wie de producent is, hoe de dieren gehouden en vervoerd worden, en onder welke omstandigheden en hoe ze gedood worden. Telkens worden deze naast de lat gelegd van onze vijf morele principes. Daarnaast doen we ook zelf veel onderzoek in samenwerking met bijvoorbeeld het Nederlands Bont Instituut, Fur Europe en Convenant partners om altijd op de hoogte te zijn van ´state of the art´ ontwikkelingen.

Een voordeel bij onze ´due diligence´ is dat Rademakers,  bewust, een klein, ambachtelijk bedrijf is. Wij werken met een kleine, relatief vaste kern toeleveranciers. De productieketen is overzichtelijk en kan makkelijk worden bijgestuurd. Zo produceren we bijvoorbeeld alleen maar in Europa, waarvan voor 42 %  van de omzet in eigen atelier in Sittard. Dat kunnen maar weinig bedrijven zeggen. Wij zijn  een  familie- bedrijf dat al meer dan 50 jaar bestaat (opgericht in 1965) met een platte organisatie. Daardoor zijn de communicatie lijnen kort en direkt. Misstanden in de ( productie-) keten zijn daardoor sneller herkenbaar. Ook omdat wij een jarenlange, persoonlijke relatie met onze leveranciers en ateliers hebben opgebouwd. Al onze leveranciers zijn nadrukkelijk op de hoogte van ons MVO- beleid en de verplichtingen die wij naleven als ondertekenaars van het Convenant.

Dierenwelzijn

In de kleding en textiel worden meerdere dierlijke producten gebruikt,  zoals wol, leder,  dons, bont en zijde. Voor de grondstoffen leder, lam en bont die het merk only by rademakers ff gebruikt, heeft het dierenwelzijn de hoogste prioriteit. Rademakers erkent de intrinsieke waarde van het dier, zoals vastgelegd met onze vijf morele principes. Dit betekent het erkennen van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Het is van belang dat schending van de integriteit of het welzijn van dieren, wordt verhinderd. Dat de zorg die de dieren nodig hebben, is verzekerd.  Deze link naar de universiteit van Utrecht, geeft een indicatie hoe desalniettemin verschillend gedacht kan worden over de positie van het dier.  https://www.uu.nl/nieuws/de-positie-van-het-dier-een-worsteling-tussen-ideaal-en-realiteit

De Vijf vrijheden, opgesteld in 1965, wordt op grote schaal gebruikt  om dierenwelzijn te omschrijven of te definieren, echter het vertegenwoordigt niet meer geheel de nieuwste wetenschappelijke stand van zaken, welke de vijf vrijheden vanuit  een positieve wijze beschrijft.  De definitie en visie  van dierenwelzijn  opgesteld door de faculteit dierengeneeskunde te Utrecht duidt veel beter de visie van  Rademakers. In het kort: Het dier moet zich actief aan zijn levensomstandigheden kunnen aanpassen en daarmee een toestand bereiken die het als positief ervaart, naast een goede voeding, goede leefomstandigheden en goede gezondheid. Hieruit volgen automatisch de voorwaarden voor welzijnsnormen, waaraan de productieketen dient te voldoen. De bepaling van het dierenwelzijn dient altijd te geschieden op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek in plaats van subjectieve menselijke emoties. 

Milieu

De milieu risico’s  zijn het tweede belangrijke aandachtspunt voor Rademakers. De  mogelijke watervervuiling  door gebruik chemicaliën  water en energie zijn het grootst bij het looien van de dierenhuiden lam, bont en leder. Vandaar dat Rademakers alleen maar met die bedrijven samen werkt die aangesloten zijn bij de IFDDA International Fur dressers and Dying Association. Bedrijven die  een duidelijk MVO beleid voeren en voldoen aan alle 9 aandachtspunten van het convenant en ISO gecertificeerd zijn. Alleen bont dat afkomstig is uit deze looierijen zal toegang krijgen tot het ambitieuze Furmark label van de ´International Fur Federation´. Dit label garandeert door de gehele productieketen hoge dierenwelzijns-  en milieu-eisen. Het zal vanaf 2020 op de markt komen. Furmark traceert de vellen tevens terug tot aan de exacte bron van herkomst.  

Samenwerking en transparantie.

De weg naar volledig duurzame mode is lang, maar inspirerend. Rademakers werkt constant aan het voeren en managen van een goed MVO beleid, hetgeen niet altijd even makkelijk is. Als we kijken naar onze eigen keten, dan valt vooral op dat als het gaat om bont er grote stappen zijn gemaakt en ook de komende jaren nog zullen worden gemaakt. Voor andere natuurlijke materialen als dons, wol en zijde, is het complexer om risico´s in kaart brengen en verbeteringen in te zetten. 

Uit het jaarverslag 2018 van het Convenant is in  de passage van NGO de viervoeters te lezen : het dierenwelzijn  speelt zich vaak diep in de keten af, en er is  moeilijk grip op is te krijgen. Voor sommige producten bestaan certificaten of keurmerken. Daarmee kun je bepaalde grote risico’s uitsluiten, maar voor leer bijvoorbeeld nog niet. Bovendien zijn productieketens vaak zeer complex. Het begint allemaal met bewustwording en ontsluiting van kennis. Het Convenant maakt deze kennis beschikbaar. Als bedrijven goed geïnformeerd zijn, kunnen ze bewuste keuzes maken en die aan hun klanten uitleggen.’

Rademakers heeft een soort gelijke ervaring. Samen zullen we met alle Convenant partners kennis en informatie beschikbaar dienen te maken. Om deze zo transparant mogelijk te delen met alle belanghebbenden. Van bedrijfstak tot consument. Een gezamelijke verantwoordelijkheid op weg naar duurzame mode.

Publiceren lijst van producenten

Rademakers is  op zijn gebied de bench mark en wil om die reden concurrentie gevoelige informatie achterwege laten. Vanzelfsprekend zijn onze toeleveranciers wel bekend bij het Secretariaat van het Convenant 

Bijlage:

Certificeringssystemen

Cites verklaring:  Rademakers  conformeert zich aan de Cites verklaring.  (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is een internationale overeenkomst  welke  de wereldwijde handel  regelt in 30.000 beschermde plantensoorten, en ongeveer 5.000 beschermde diersoorten. Daarnaast kiest Rademakers ervoor het gebruik van leer en andere dierenhuiden uit China te mijden. Rademakers koopt geen dierenhuiden in van exotische diersoorten zoals krokodil en of slangenleder.

Weprefur 

Bont uit het wild is afkomstig van het Weprefur programma. Via dit programma werden in Duitsland, onder wettelijke bepalingen en  toezicht van de ´Deutscher Jagdverband´  in het jachtseizoen 2017/2018 meer dan 420.000 roodvossen, meer dan 170.000 Wasberen en meer dan 30.000 marterhonden gejaagd.De organisatie Fellwechsel GmbH   ontvangt deze vellen, kenmerkt deze en laat ze biologisch looien in Duitsland. Daarna worden deze vermarkt. Via ´track en trace´  is de herkomst van de vellen te achterhalen.

Welfur

Bont afkomstig van pelsdierenhouderijen (nerts, vos, wasbeerhond) Rademakers werkt alleen met vellen die afkomstig zijn van Welfur-programma en aan de strikte dierenwelzijnseisen daarvan voldoen. Welfur is het meest geavanceerde dierenwelzijnsmonitoringssysteem ter wereld. Het is ontwikkeld in samenwerking met zes Europese universiteiten (waaronder Utrecht) en wordt de door de Europese Commissie als benchmark gezien voor andere dierenhouderijen. Vanaf 2020 worden alleen maar vellen op de veilingen aangeboden die voldoen aan het Welfur programma.

Furmark 

FURMARK  is de nieuwe wereldstandaard voor gecertificeerd duurzaam bont. FURMARK is geïntroduceerd door de International Fur Federation en wordt in de komende jaren wereldwijd worden uitgerold. Het betekent vertrouwen voor  leveranciers, partners en consumenten. Het biedt duidelijke protocollen voor de bonthandel om zich aan te houden. Voor consumenten biedt FURMARK de garantie die nodig is om natuurlijk bont te kopen. De certificering is transparant, traceerbaar en gemakkelijk toegankelijk. FURMARK betekent betrokkenheid. FURMARK zorgt ervoor dat elke stap van het productieproces in de gehele toeleveringsketen voldoet aan strikte vereisten  van wereldwijd erkende dierenwelzijns- en duurzaamheidsstandaarden.  FURMARK brengt iedereen samen om goede praktijken te garaderen. Het is een collectieve inspanning om wereldwijde normen na te leven.  FURMARK is het wereldwijde programma dat de traceerbaarheid en certificering van de bontbranche naleeft. Het doel is om er voor te zorgen dat de hoogste welzijns- en milieunormen worden nageleefd. Het is een garantie dat de bontbranche ernaar streeft de duurzaamheid van de sector verder te verbeteren. Voor consumenten is het de garantie van goed dierenwelzijn en de strengste milieu-eisen met betrekking tot de herkomst van het bontproduct dat ze kopen.


FURMARK HEEFT DRIE BASISBEGINSELEN; WETENSCHAP, ZELFSTANDIGE INSPECTIE EN TRANSPARANTIE.

1. Certificeringsprogramma's en hun individuele protocollen zijn allemaal gebaseerd op wetenschap en zullen door onafhankelijke deskundigen worden goedgekeurd.
2. Controles worden door onafhankelijke derden uitgevoerd en zijn publiekelijk beschikbaar.
3. De certificatieprogramma's dienen te voldoen aan erkende nationale voorschriften en ISEAL's (International Standards Accreditation & Labeling Alliance) geloofwaardigheidsbeginselen, waaronder oprechtheid, transparantie, duurzaamheid, relevantie, toegankelijkheid, efficiëntie, betrokkenheid, onpartijdigheid, verbetering, en strengheid.
Meer informatie: https://furmark.com/

 


Contact
Copyright 2021 - rademakersff.nl | Algemene voorwaarden | Sitemap | Privacy statement |