Toegevoegd aan uw winkelmandje
incl.btw
< Verder winkelen
Winkelmandje
Bestelling afronden
Contact 0

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Naar uw account
Zoeken
+31 (0)46 458 68 99 info@furandfashion.nl
By Rademakers

Atelier Rademakers est. 1965

-x-x-x-x-

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Rademakers FF

1 Definities

Algemene Voorwaarden:deze algemene voorwaarden;
Bestelling:  het aanbod van de Consument om Producten te kopen;
Consument: een persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Rademakers FF zoals verder omschreven in deze Algemene Voorwaarden;
My Account: een online account dat door Rademakers FF wordt aangemaakt voor Consumenten wat inzicht geeft in de bestelhistorie, contactgegevens en aflever adressen van de Consument;
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Rademakers FF en de Consument, waarbij Rademakers aan de Consument de Producten verkoopt.
Producten: de producten die op de Website worden geadverteerd;
Website: www.rademakersff.nl

2 Identiteit Rademakers FF

Rademakers FF
Vestigings- & bezoekadres: Engelenkampstraat 55 6131 JE SIttard
Tel: +31 (0) 46 – 458 68 99 Vanaf dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur 
E-mailadres: info@furandfashion.nl
KvK-nummer: 14021416 BTW-identificatienummer: BTW NL 807759004B01       

3 Toepasselijkheid

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen tussen Rademakers FF en de Consument.

4 Informatieplicht

4.1 Rademakers FF stelt middels haar website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
- de belangrijkste kenmerken van het Product;
- de prijs met inbegrip van alle belastingen;
- de wijze van aflevering en betaling;
- de eventuele kosten van aflevering;
- het adres waar Consument een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Rademakers FF anders wordt aangegeven.
4.2 Rademakers FF wijst er nadrukkelijk op dat indien de Producten op de persoonlijke smaak van de Consument zijn afgestemd en overeenkomstig de door Consument gekozen specificaties worden gemaakt, het na betaling niet meer mogelijk is om van de Overeenkomst af te zien of de koop - op de voet van onder meer art. 7:46 BW - te ontbinden, om de specificaties van de Producten aan te passen of om de Producten te ruilen.

5 Bestellingen en overeenkomst

5.1 Uitingen van Rademakers FF op de Website of anderszins met betrekking tot het ter beschikking stellen van Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten.
5.2 de Consument kan bij Rademakers FF een Bestelling plaatsen door het daartoe geëigende bestelformulier op de Website volledig in te vullen en aan Rademakers toe te zenden.
5.3 Rademakers FF zendt Consument een e-mail aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument waarin zij de ontvangst van de Bestelling bevestigt. Een Bestelling wordt vervolgens uitsluitend door Rademakers FF in behandeling genomen, indien de Consument woonplaats heeft doorgegeven en alle gevraagde informatie op het bestelformulier heeft verstrekt.
5.4 De Overeenkomst komt tot stand nadat Rademakers FF de Bestelling van de Consument heeft aanvaard, welke aanvaarding blijkt uit een tweede e-mail van Rademakers FF aan het in het bestelformulier genoemde e-mailadres van Consument.
5.5 Rademakers FF heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rademakers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Rademakers FF kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6 Prijzen en betaling

6.1 De prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in euro's.
6.2 De Consument dient de prijs voor de Producten inclusief eventuele verzendkosten (indien vermeld) aan Rademakers FF vóór de vermelde uiterste datum betalen en conform de betaalwijzen die zijn aangegeven op de Website.
6.3 Als op de Website een prijs vermeld staat die incorrect is, dan behoudt Rademakers FF zich het recht voor om bij de Consument alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De Consument kan alsnog de Overeenkomst schriftelijk ontbinden, met retourzending van de reeds geleverde Producten.

7 Levering

7.1 Rademakers FF spant zich in om de Producten binnen 7 (zeven) dagen na aanvaarding van de Bestelling aan Consument te zenden naar het afleveradres dat de Consument in de Bestelling op de Website heeft opgegeven.
7.2 Het risico van de Producten gaat over op Consument bij bezorging van de Producten.

8 Inspectie en gebreken

8.1 Op het moment van ontvangst zal Consument controleren of de Producten qua aantal en hoedanigheid aan de Overeenkomst voldoen.
8.2 Consument kan geen beroep meer doen op het feit dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, indien Consument dit niet binnen bekwame tijd aan Rademakers FF heeft gemeld.
8.3 Beantwoordt het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst dan zal Rademakers FF het Product kosteloos herstellen of vervangen, tenzij herstel of vervanging onmogelijk is of niet van Rademakers Fur and Fashion kan worden gevergd.
8.4 Indien Rademakers FF aangeeft dat herstel of vervanging van de Producten onmogelijk is, dan heeft Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.

9 Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10 Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Rademakers FF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen middels een bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de consument hiertoe aan Rademakers FF heeft aangewezen.
3. Rademakers FF is nimmer aansprakelijk voor (de kosten van) enige schade - diefstal of verlies daaronder begrepen - die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.                                                                     

11  Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Indien het product niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht is ontvangen door Rademakers FF dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de consument die verplicht is dit eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de consument kan het product ook worden bezorgd.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de   consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
- betreffende weddenschappen en loterijen.

12 Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Rademakers FF of lichamelijk letsel van de Consument door toedoen van Rademakers FF, is de aansprakelijkheid van Rademakers FF voor schade onder de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot een geaggregeerd (i.e. niet per schadegeval) bedrag van EUR 2.500. ( tweeduizend vijfhonderd euro )

13 Privacy

- Indien Consument Producten koopt van Rademakers FF, mag Rademakers FF de Consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien Consument geen e-mails van Rademakers FF meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar   helma@furandfashion.nl of gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief of kan Consument dit aanpassen in My Account.
- Indien Consument niet langer gebruik wenst te maken van My Account, kan zij een e-mail sturen naar helma@furandfashion.nl. van Rademakers FF  - Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de Privacy Policy en de Disclaimer van Rademakers FF van toepassing.

14 Toepasselijk recht

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15 Geschillen

Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de Bestelling of de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht, Nederland, tenzij de Consument de volgens de wet of enige andere toepasselijke regelgeving bevoegde rechter voor beslechting van het geschil kiest.

 
Contact
Copyright 2021 - rademakersff.nl | Algemene voorwaarden | Sitemap | Privacy statement |